Khái niệm

Máy thở không xâm nhập là thiết bị y tế cung cấp oxy thông qua mặt nạ và do đó không sử dụng ống nội khí quản hay mở khí quản.